Visitors: free counter
2008/8-2010/07 Principal Investigator:Ling-Hsiao Lyu 2016/08-2017/07 Principal Investigator:Ming-Quey Chen
Co-principal Investigators:Ming-Quey Chen、Jih-Hong Shue、Chi-Kuang Chao、Jann-Yanq Liu、Lung-Chih Tsai、Ching-Lun Su Co-principal Investigators:Ling-Hsiao Lyu、Chi-Kuang Chao
2010/08-2011/07 Principal Investigator:Ming-Quey Chen  
Co-principal Investigators:Ling-Hsiao Lyu、Jih-Hong Shue、Chi-Kuang Chao、Jann-Yanq Liu、Lung-Chih Tsai、Ching-Lun Su

Sponsors:Ministry of Science and Technology ,R.O.C. Graduate Institude of Space Science ,National Central University

2011/08-2012/07;2012/08-2013/07 Principal Investigator:Ming-Quey Chen
Co-principal Investigators:Ling-Hsiao Lyu、Jih-Hong Shue、Chi-Kuang Chao、Jann-Yanq Liu、Lung-Chih Tsai、Ching-Lun Su、Rue-Ron Hsu  
2013/08-2014/07 Principal Investigator:Ming-Quey Chen Historical Website Maintainers:Ching-Mei Wu、Ming-Yu Jhan
Co-principal Investigators:Ling-Hsiao Lyu、Chi-Kuang Chao、Jann-Yanq Liu、Lung-Chih Tsai、Ching-Lun Su、Rue-Ron Hsu Website Maintainer:Kuan-Chen Huang
2014/08-2015/07 Principal Investigator:Tai-Chi Chen  
Co-principal Investigators:Pay-Liam Lin、Yu-Chieng Liou、Yung-An Lee、Ming-Quey Chen、Cheng-Ku Yu、Jhih-Sian Wei、Nan-Hong Ding  
2015/08-2016/07 Principal Investigator:Ling-Feng Hsiao  
Co-principal Investigators:Ching-Shang Lee、Pay-Liam Lin、Tai-Chi Chen、Ming-Quey Chen、Huang-Hsiung Hsu、Nan-Hong Ding、Jiun-Chieh Hsiao、Meng-Yuan Chen、Yan-Chu Chen